Skip to content

Convocada 1a Cimera contra la Corrupció el 17 de juliol 2020

Actualització 18/06/2020

L’Observatori Ciutadà contra la Corrupció*1, després d’un intent fallit a l’estiu del 2017, convoca per al divendres 17 de juliol de 2020 la Primera Cimera contra la Corrupció per donar compliment al punt 4t. de la Resolució 735/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Lluita contra la Corrupció, del Ple del Parlament, sessió 48, de 7 de febrer de 2020 (BOPC 541, de 13 de febrer de 2020).

En aquest punt de la Resolució acordava “acollir a la seu de la cambra, en el termini de noranta dies, la primera edició de la Cimera contra la Corrupció”, on seran convidats els signants del Pacte Social contra la Corrupció (partits i entitats), i també representants dels organismes de control, Sindicatura de Comptes, Oficina Antifrau, Síndic de Greuges, Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, Agència Tributària de Catalunya i Fiscalia Anticorrupció de Catalunya.

La Cimera contra la Corrupció haurà de tenir per objectiu:

 • “L’avaluació i el seguiment de l’estat d’execució de les mesures consensuades en el marc del Pacte Social contra la Corrupció i en el si de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, aprovades pel parlament el 5 d’abril de 2017.
 • L’elaboració d’un pla de treball per a la materialització de les mesures més urgents en la lluita contra les causes estructurals de la corrupció, que fixi les prioritats i un calendari d’aplicació.
 • La creació d’una comissió executiva per al desplegament del pla de treball.”

Per tal que la Cimera pugui complir els seus objectius, s’ha adjuntat l’ordre del dia corresponent al punt 4.3. de la Resolució, així com un qüestionari als partcipants que havia de ser complimentat i retornat abans de l’1 de maig. També es va adjuntar la documentació bàsica (vegeu més avall) que havia de permetre preparar la Cimera.

[1] L’Observatori Ciutadà contra la Corrupció és l’organisme impulsat per les entitats signants del Pacte Social contra la Corrupció, el Decàleg del qual es va signar el dia 9 de desembre de 2015, dia Internacional contra la corrupció, per més de 50 entitats, procedents de molts sectors socials i polítics catalans.

Proposta d’ordre del dia

09:00h.        Acreditacions

09:30h.        Benvinguda  

09:45h.        Avaluació del Pacte social contra la Corrupció i de la Comissió CEMCORD

Presentació dels resultats de les avaluacions trameses prèviament per les diferents organitzacions. 

11:30h.        Pausa – cafè

12:00h.        Mesures urgents i prioritàries en la lluita contra les causes estructurals de la corrupció que han de conformar el Pla de treball     

Resolució 4.3.b) L’elaboració d’un pla de treball per a la materialització de les mesures més urgents en la lluita contra les causes estructurals de la corrupció, que fixi les prioritats i un calendari d’aplicació”

Presentació dels resultats de les propostes trameses prèviament per les diferents organitzacions.  

Aclariments i valoració de la urgència, prioritat i viabilitat de les propostes presentades de cara a incorporar-les en el pla de treball.

13:15h.         Creació de la comissió executiva per al desplegament del pla de treball.

Resolució 4.3.c) La creació d’una comissió executiva per al desplegament del pla  de treball.

Presentació dels resultats de les propostes trameses prèviament per les diferents organitzacions.

13:45h.         Cloenda.

Aportacions a la Cimera, a trametre per cada organització abans de l’1 de maig 

(Imprescindible enviar-les a observatori@contralacorrupcio.cat per poder intervenir durant la Cimera)

Les aportacions han de ser sintètiques, màxim una pàgina per cada apartat.

 • Avaluació del compliment del Pacte social contra la Corrupció i dels acords de la Comissió CEMCORD per part de la vostra organització.
  • Quins compromisos hem pres?
  • Quines fites hem assolit?
 • Proposta de Mesures urgents i prioritàries en la lluita contra les causes estructurals de la corrupció.
  • Quines 3 mesures concretes considerem urgents i prioritàries, i perquè.
 • Creació de la comissió executiva per al desplegament del pla de treball 
  • Partint de que només ha de tenir la funció de vetllar pel desplegament per part dels diferents actors del pla de treball acordat en la Cimera.
  • Partint de que es tracta d’una Comissió Executiva (punt 4.3.c de la Resolució) i que això fa aconsellable que sigui un grup reduït per garantir l’operativitat.
  • Quina nombre de membres i quina distribució proposem entre els diferents sectors (entitats, partits, organismes de control i govern)?
  • Quin criteri / procediment proposem per a la tria dels membres de cada sector (cada sector tria el seus delegats, en cada sector es trien els delegats per sorteig,….) 

Documentació de referència

Pacte Social contra la Corrupció signat

Acords aprovats en les conclusions de la CEMCORD

Acords del Parlament del 7 de febrer de 2020 

Comparteix: