Vés al contingut

II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció

Foto de grup de la 2a Cimera
Foto de grup dels participants de la 2a Cimera contra la Corrupció

El 8 de juliol entitats ciutadanes, partits polítics en el govern i en l’oposició organismes de control ens vàrem reunir al Parlament per a celebrar la 2a Cimera contra les causes estructurals de la corrupció, amb un triple objectiu:

 • Aprovar un balanç del grau d’aplicació del acords presos a la 1a Cimera, partint dels exhaustius informes de la Comissió Executiva i decidir quins acords de la I Cimera han de mantenir-se vigents;
 • Per prioritzar aprovar nous acords que ens permetin continuar avançant en la lluita contra les causes estructurals de la corrupció;
 • Actualitzar l’estructura de la comissió que ha de fer el seguiment del Pla de Treball que s’aprova.

Aquestes cimeres celebrades dins de la màxima institució representativa de Catalunya a partir de la resolució parlamentària que les ha convocat, són un lloc de trobada únic que dona continuïtat al precedent d’un compromís públic adquirit l’any 2015 per les organitzacions ciutadanes i polítiques que vàrem signar el Pacte social contra la corrupció.

La Cimera es va iniciar amb el recordatori de la línia històrica que uneix el Pacte Social amb la Cimera actual i la presentació dels objectius per part de les presidentes del Parlament de Catalunya i de l’Observatori ciutadà contra la corrupció. La Cimera va continuar amb les intervencions de la majoria de les organitzacions presents sobre el primer punt de l’Ordre del Dia, que han quedat recollides en aquest vídeo de la primera part de la Jornada.

Acords

Durant la segona part de la II Cimera, en el procés de deliberació de les propostes d’acords, alguns dels organismes de control van optar per no posicionar-se sobre els acords en tant que no són signants del Pacte social contra la corrupció. D’altres organismes de control es van abstenir en temes que no són de la seva competència.
En les deliberacions varen participar els representants d’organitzacions ciutadanes i polítiques, però també van aportar arguments representants d’organismes de control i de diferents departaments del Govern. Dels 17 acords només un no va obtenir consens total. (vídeo de la segona part de la jornada)

1 – “Acord per incloure en la reforma prevista de la llei 19/2014 i/o en els seus reglaments els següents punts: trobar un procediment més clar i imparcial per incoar els procediments sancionadors previstos; dotar les administracions dels recursos tècnics i formació necessaris per al compliment de la llei; atorgar potestat sancionadora a l’OAC; atribuir a la GAIP legitimació processal per interposar en nom de la persona perjudicada, recurs contenciós contra la inactivitat de l’Administració si no lliura la informació en compliment de les seves resolucions; regular que totes les organitzacions públiques elaborin plans d’integritat, amb incorporació de la metodologia d’anàlisi i avaluació de riscos de corrupció; regular que totes les institucions públiques es dotin d’un delegat o referent d’integritat com a peça clau de la infraestructura ètica de tota organització. L’Administració comptarà amb l’assessorament i la col·laboració de l’Oficina Antifrau de Catalunya en el disseny i la implantació del sistema d’integritat institucional”.

2 – “Acord per incrementar recursos, especialització tecnològica i humana en la lluita contra el frau, l’elusió fiscals i la corrupció en general. Implantar la formació en integritat i ètica pública a tots els nivells amb caràcter obligatori i estratègic. Formació obligatòria contra la corrupció als càrrecs electes.”

3 –
Acord per afavorir la col·laboració i l’intercanvi d’informació entre administracions tributàries. (Estudi sobre impacte de tractament de dades).

4 –
Acord sobre nova llei de finançament de partits i de reducció de despeses electorals.

5 –
Acord per augmentar la transparència i el control ciutadà sobre la contractació pública: millorar la capacitat de la ciutadania d’aconseguir i interpretar les dades ofertes per l’Administració amb la creació d’un grup de treball entitats-administració on a través d’objectius concrets de recerca es millorin les rutes de trobada de la informació i la capacitat d’anàlisi.

6 –
Acord per reforçar el règim d’incompatibilitats: control previ d’idoneïtat, establir polítiques de regals i preveure restriccions post-càrrec, ampliant l’àmbit subjectiu d’aplicació a presidents i consellers d’institucions i empreses públiques que actualment no es contemplen específicament, i fent especial atenció a les situacions de caràcter patrimonial.

7 –
Acord per garantir la publicitat activa, conèixer la traçabilitat de les reunions amb els grups d’interès: saber què s’ha parlat i quins documents s’han aportat. També conèixer reunions sol·licitades i no acceptades.

8 –
Acord sobre que l’Oficina Antifrau assumeixi la tutela i protecció de les persones alertadores i la gestió dels conflictes d’interès. Reprendre els treballs parlamentaris de la Llei d’alertadors, en l’àmbit competencial de la Generalitat, que garanteixi les competències de l’OAC com a canal extern en el seu àmbit competencial material.

9 –
Acord per revisar els procediments dels nomenaments en ens públics amb l’objectiu de disminuir el grau de discrecionalitat i prioritzar la professionalitat.

10 –
Crear una comissió parlamentària o grup de treball amb participació de la ciutadania per dissenyar un règim de transparència contra la corrupció pel qual progressivament, tot començant des del sector públic, s’estudiï els impactes de la limitació, reducció o supressió del pagament en efectiu, tot veient com garantir la seguretat i la protecció a la privacitat en les diferents formes de diner telemàtic. (Tenir en compte la bretxa digital, el no afavorir interessos bancaris, el perill de control total, el fet que no tothom vol tenir ni usar noves tecnologies…).

11 –
Reforma legal per tal de prohibir (com accessòria) a l’administració pública contractar, durant un temps determinat no inferior a 5 anys, empreses, directius o personal que hagin estat condemnats (amb sentència ferma?) per casos de corrupció o de finançament il·legal de partits polítics; també la mateixa sanció per a les empreses que hagin estat declarades responsables civils subsidiàries, encara que el personal condemnat ja no hi treballi.

12 –
Educar en la integritat per elevar el nivell moral de rebuig a les pràctiques corruptes des de la infància. Impulsar l’ètica política i social i l’esperit crític i la participació en el sistema de formació ciutadana, des de primària fins a la Universitat. Augmentar el coneixement sobre com prevenir la corrupció, les diverses eines de denúncia i els diversos mitjans.

13 –
Elaborar un protocol molt més clar sobre contractació en situacions d’emergència, a partir de les experiències de la pandèmia.

14 –
Avaluar l’aplicació de les 25 actuacions definides en l’Estratègia de lluita contra la corrupció durant els propers dos anys. Donar continuïtat i ampliar a tots els departaments de la Generalitat l’Estratègia de lluita contra la corrupció i per l’enfortiment de la integritat pública, amb informes periòdics i Espai de participació ciutadana i de seguiment.

15 –
Millorar la capacitació de la ciutadania per aconseguir i interpretar les dades obertes publicades per l’Administració amb espais de col·laboració i governança a determinar, per exemple:
• Grup de treball entitats-administració on a través d’objectius concrets de recerca es millorin les rutes de trobada de la informació.
• Centre d’anàlisi de dades (potser vinculat a les universitats), governat per una autoritat independent, col·lectiva i ciutadana.
• Agència centrada en l’anàlisi i popularització de les dades. No una macro-institució: un equip d’analistes i periodistes independents amb capacitat de suport als organismes de control, de participació i de retiment de comptes ciutadà i d’observatoris locals.

16 –
Llei electoral catalana. Participació de representants de l’O3C com observadors en la ponència sobre la Llei electoral que permeti seguir i suggerir compareixences. Control especial mensual des de la Comissió de Seguiment. En cas que en un any no s’avanci, enquesta de l’O3C als grups parlamentaris per comprendre els motius que impedeix l’avanç.

17 –
“Millorar l’accés i el control de la informació sobre el finançament públic dels mitjans de comunicació públics i privats; i la despesa en la publicitat i transparència dels criteris de contractació de les subscripcions i de la publicitat institucional, activant les sancions que poguessin correspondre en cas d’incompliment”. (Atenció a que no sols afecti els mitjans catalans i no es controlin els mitjans i plataformes amb seu fora de Catalunya).

 

Pla de treball

En base a tots els acords adoptats, s’aprovà el Pla de Treball de la II Cimera:

A) El seguiment dels acords de la II Cimera per la Comissió de Seguiment i Impuls (CSI) i la seva comunicació a les organitzacions signants del Pacte Social contra la corrupció i els organismes de control es farà en base a la mateixa metodologia utilitzada fins ara amb els canvis que la mateixa Comissió cregui necessari adoptar.

B) En tant que la majoria dels acords presos poden complir-se amb normativa a crear o a modificar la tramitació de la qual s’està iniciant o s’iniciarà en aquesta legislatura, tant per part dels propis redactors de les normes, com durant les fases de consultes i especialment en la tramitació parlamentària, així com en el seguiment per part de la CSI, s’haurà d’estar amatent a:
que s’incloguin els motius pels que es considera necessària la creació o modificació de les normes com instruments per complir amb els acords de la II Cimera;
que s’incloguin els punts de les resolucions parlamentàries contra la corrupció de la CEMCORD, 735/XII i 1127/XII i especialment les que es recullen a l’apartat “Referències acords” de les fitxes dels informes elaborats per la CEx (Tercer informe, Annex 2);
que s’incloguin les recomanacions no ateses fetes al Parlament pels diversos òrgans de control en els seus informes anuals; a aquest efecte, en un termini de tres mesos els òrgans de control facilitaran a la CSI la relació d’aquestes recomanacions classificades pels acords de la II Cimera a què puguin correspondre i amb les dates dels anys en què s’han fet o reiterat.

C)
El Departament de Comunicació del Parlament farà un suport proactiu en la difusió de tot el relacionat amb l’evolució dels acords de la II Cimera. Els resultats i acords de la II Cimera i els informes de la CSI es publicaran en el web del Parlament en l’apartat d’Informació i Atenció al Ciutadà.

D)
Celebrar una III Cimera contra la corrupció d’aquí dos anys amb el mateix esquema intergeneracional i intercultural que el de l’actual, derivada de l’encàrrec parlamentari 735/XII de 13/2/20 i mentre no hi hagi un nou acord del Parlament que el substitueixi.

 

Canvis en la Comissió Executiva

Es canvia el nom de Comissió Executiva per al desplegament del pla de treball pel de Comissió de Seguiment i Impuls dels acords i el pla de treball de la II Cimera (CSI).
La missió de la Comissió és, exclusivament, el seguiment i impuls dels acords i del pla de treball aprovat per la II Cimera.
La CSI, dos cops a l’any com a mínim, retrà comptes als participants a la Cimera de l’evolució del Pla aprovat. S’estudiarà fer la presentació dels informes semestrals en un acte convocat per l’O3C.

Composició de la CSI

Per garantir l’operativitat i l’agilitat, el nombre de membres ha de ser el més reduït possible.
5 representants de les entitats signants del Pacte Social, escollits en reunió de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció abans de l’1 d’octubre de 2022 entre les entitats adherides al Pacte Social contra la corrupció.
1 observador nomenat per la Mesa del Parlament (o Junta de Portaveus) de cada grup parlamentari adherit al Pacte Social que ho proposi.
La Comissió de Seguiment i Impuls comptarà amb el suport expert, jurídic i tècnic dels Organismes de control.

Reunions

La CSI es reunirà presencialment a la seu del Parlament i/o virtualment si fos necessari a través de l’aplicació que sigui facilitada pels seus serveis.
La primera reunió es farà com a molt tard l’octubre del 2022 i serà vàlida en reunir-se la majoria dels representants de les entitats.
En coherència amb el punt 4.1. de la Resolució 735/XII, la CSI rebrà dels serveis del Parlament el suport de tot tipus que precisi.
Els resultats i objectius de la II Cimera i els informes de la CSI es publicaran en el web del Parlament en l’apartat d’Informació i Atenció al Ciutadà.

Durada del nomenament

Fins a la següent Cimera, on els components de la CSI poden ser canviats o ratificats. Els membres de l’actual comissió segueixen en funcions fins als nous nomenaments o ratificació.

 

Llista de participants

Organitzacions ciutadanes
 • Acord d’esquerres x la república – Josep Ferrer Llop (President)
 • Assemblea Nacional Catalana – Dolors Feliu Torrent (Presidenta)
 • Associació catalana de gestió pública – Joana Miñarro Remohy (Presidenta)
 • Associació catalana de professionals /O3C – Albert Martin Ballesta
 • Associacions federades de famílies d’alumnes de Catalunya (AFFAC) / O3C  – Javier Castelló Larrauri (Secretari)
 • Associació de professionals de l’arxivística i la gestió de documents de Catalunya – Almudena Gutiérrez García-Muñoz (Vicepresidenta)
 • Associació lliure d’advocats i advocades de Catalunya / O3C – Raul Garcia Barroso
 • Associació music cultural Mas Guinardó – Joan Vidal Vilanova
 • Associació SVS (Sitges voluntaris Socials) – En Blau /O3C – Fernando Fuster-Fabra Fernandez
 • Club de Direcció Pública Esade Alumni – Leandre Mayola Tresserras
 • Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya/ (COLPIS) / O3C – Montserrat Perals Tresserra (Secretària)
 • Col·legi Oficial de l’audiovisual de Catalunya – Francesc Llobet Dalmases
 • Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya – Rosa Rodríguez Gascons (Secretària de la Junta de Govern)
 • Col·legi oficial de Psicologia – Mònica Algueró Nieto
 • Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya – Conxita Peña Gallardo (Degana)
 • Confederació Associacions Veïns i Veïnes de Catalunya CONFAVC / O3C – Jordi Giró Castañer (President)
 • Confederació Associacions Veïns i Veïnes de Catalunya CONFAVC / O3C Hanan Yaagoubi El Yaakoubi (Substitució President)
 • Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC-CATAC) /O3C – Eduard Lucas Camacho (Secretari de Relacions)
 • Marea Blanca – Enric Feliu Blanc (Responsable comunicació)
 • Novact / O3C – Martí Olivella Solé (Consell)
 • Membre Cex (COLPIS) – Josep Oller Gros
 • Membre Cex (Plataforma fiscalitat justa) – Xavier Martinez Gil
 • Òmnium Cultural – Montse Ortiz Moran (Junta)
 • O3C – Carles Marc Cosialls Roca
 • O3C – Francina Planas Vilella
 • O3C – Itziar Gonzalez Virós (Presidenta)
 • O3C – Jonathan Rodríguez Delicado
 • O3C – Rosa Roura Palay
 • Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària – Jaume Garcia Vicente
 • Plataforma Sabadell lliure de corrupció – Isidre Soler Clarena
 • Plataforma Sabadell lliure de corrupció i Xarxa Economia Solidària / O3C – Feliu Madaula Canadell (Vicepresident)
 • SICOM, Solidaritat i Comunicació /O3C – Siscu Baiges Planas
 • Sobirania i Justícia / O3C – Beni Saball Caelles (Secretaria)
 • Súmate – Jorge Ferrer Sahuquillo (Adjunt a Presidència)
 • Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya – Rita Grané Moro (Vicepresidenta)
 • Unió de Pagesos – Josep Cusco Moyes
 • USTEC-STEs (IAC) – Iolanda Segura Corrales 
Partits i organitzacions polítiques
 • Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent – Montserrat Vinyets Pagès
 • Catalunya en Comú-Podem – Lucas Ferro
 • Crida per Sabadell – Nani Valero Moreno
 • Esquerra Republicana de Catalunya – Jordina Freixanet Pardo
 • Junts per Catalunya – Glòria Freixa i Vilardell
 • Partit dels Socialistes de Catalunya – Cristòfol Gimeno Iglesias
Organismes de control
 • Agència Tributària de Catalunya – Antoni Mora Puigvi (Responsable d’impuls i seguiment mesures per reduir el frau)
 • Agència Tributària de Catalunya – Eduard Vilà Marhuenda (Director)
 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) – Joana Marí Cardona (Delegada de Protecció de Dades i Responsable de Projectes Estratègics)
 • Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) – Lluis Campo Blasco
 • Oficina Antifrau de Catalunya – Lourdes Perramon Bregolat (Cap de Relacions institucionals, Visibilitat i Participació de l’OAC)
 • Oficina Antifrau de Catalunya – Miquel Angel Gimeno Jubero (Director)
 • Sindicatura de Comptes de Catalunya – Carles Rossinyol i Vidal (Lletrat)
 • Sindicatura de Greuges – Eugeni Castelló Tarrida (Assessor)
Organismes públics i entitats convidades
 • Fòrum de Síndics i Síndiques de greuges locals – Dolors Vallejo Calderon (Presidenta)
 • Fundació per la transparència i el bon govern local (ACM) – LLuís Corominas Díaz
 • Secretaria d’Administració i Funció Pública – Alicia Corral Sola (DG de Funció Pública)
 • Secretaria d’Administració i Funció Pública – Joan Jaume Oms (Secretari d’Administració i Funció Pública)
 • Secretaria del Govern – Gemma Capdevila Ponce (Directora de l’Oficina del Govern)
 • Secretaria del Govern – Òliver Garcia Muñoz (Cap de l’Àrea de Millora Institucional)
 • Secretaria General d’Acció Exterior i Govern Obert – Mercè Crosas Navarro (Secretària de Govern Obert)
 • Secretaria General d’Acció Exterior i Govern Obert – Olinda Ania Lafuente (Subdirectora General de transparència i grups d’interès)
 • Secretaria General d’Economia i Hisenda – Sira Torrecillas Muñoz (Cap de Relacions institucionals)
 • Xarxa Comitès d’Ètica – Ismael Carmona Vallejo


Es van excusar:

Agència de Transparència de l’AMB – Gemma Calvet

Associació catalana de gestió pública – Joana Miñarro Remohy (Presidenta)

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) – Lluis Campo Blasco

Escola d’Administració Pública de Catalunya – Ismael Peña

Espai de participació i seguiment de l’Estratègia contra la corrupció i per a l’enfortiment de la integritat pública – M. Carme Noguer (expresidenta)

Fòrum de Síndics i Síndiques de greuges locals – Dolors Vallejo Calderon (Presidenta)

Secretari General d’Economia i Hisenda – Jordi Cabrafiga i Macias

Sindicatura de Greuges – Eugeni Castelló Tarrida (Assessor)

Xnet – Simona Levi

La Fede, ODG, SETEM, Oxfam Intermón i Col·legi Oficial de Logopedes de Catalunya, Sindicat de Llogateres.


 
Material audiovisual 
Documentació de la Cimera
Enllaços de notícies relacionades amb la Cimera
Informes de seguiment dels acords de la II Cimera

Selecció de fotos de la Cimera
Ordre del dia i documentació
Acords, Pla de Treball i Llista de Participants
Comparteix: