Vés al contingut

Institucions de control i canals de denúncia

Síndic de Greuges de Catalunya

Té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament

Presentar una queixa
Presentar queixes contra una administració o empresa de servei d’interès públic que pot haver lesionat el dret d’alguna persona o grup de persones.

Oficina Antifrau de Catalunya

Institució dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya. Té com a objectiu prioritari prevenir i investigar possibles casos d’ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús particular d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic

Presentar una denúncia
Comunicar presumptes actes de corrupció dels quals tinguem coneixement.

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)

La principal funció de la GAIP és atendre les reclamacions de la ciutadania contra la desestimació de sol·licituds d’accés a la informació que prèviament hagi formulat. Es pot reclamar davant la GAIP contra qualsevol administració, entitat o empresa pública de Catalunya. També atén consultes que li formulen administracions o altres entitats públiques sobre la matèria.

Presentar una reclamació
Reclamar dificultats en matèria d’accés a la informació pública contra qualsevol Administració catalana i els ens, organismes i entitats que en depenen.

Agència Tributària de Catalunya

Gestiona, liquida, inspecciona i recapta els tributs propis de la Generalitat de Catalunya —excepte els referits a l’aigua i els residus— i els tributs estatals cedits totalment. També gestiona la recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de la Generalitat.

Prevenció i reducció del frau fiscal
Bústia de suggeriments i bústia de denúncies per facilitar la implicació de la ciutadania en la prevenció i detecció de frau fiscal.

Sindicatura de comptes de Catalunya

És l’òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficiència del sector públic de Catalunya. Va ser creada per llei l’any 1984, tot i que està recollida en l’Estatut d’autonomia del 1979. És una institució independent de l’Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l’àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d’equips d’auditoria.

Vies d’actuació

Fiscalia de la Comunitat Autònoma de Catalunya

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma radica en Barcelona y ejerce sus funciones ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

Secretaria de Transparència i govern obert

Entre d’altres funcions: Dirigir i impulsar les polítiques de transparència dins l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental; Dirigir les estratègies per a garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels departaments i entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat i organismes que en depenen; Impulsar i promoure polítiques d’integritat en l’administració pública i el sector públic, així com la seva avaluació, coordinadament amb la Secretaria d’Administració i Funció Pública i sens perjudici de les competències que li corresponen.

Registre de grups d’interès

Sol·licitar registrar-se com a grup d’interès
Cal estar inscrit per actuar com a grup d’interès davant dels servidors públics de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

Portal de transparència de Catalunya 

Accés als portals de les administracions públiques catalanes.

Dret d’accés a la Informació Pública de la Generalitat de Catalunya

Accés a la sol·licitud d’accés a la informació pública.

Administració Oberta de Catalunya

Suport a les administracions públiques per a l’aplicació de la llei transparènciaI.

Parlament de Catalunya 

Escó 136
Espai de participació ciutadana en què podem fer aportacions, comentaris o suggeriments sobre els projectes i les proposicions de llei que s’estan tramitant.

e-Peticions
Exercici del dret de petició individual o col·lectiva, utilitzant els mitjans electrònics per a la presentació i per a les comunicacions amb la Comissió de Peticions, òrgan competent per a tramitar les peticions.

Ciutat de Barcelona

Govern Obert de Barcelona 

Dret d’accés a la informació pública

Transparència Barcelona

Bústia ètica i de bon govern

Síndica de Greuges de Barcelona 
Presenta una queixa
Sobre problemes amb serveis municipals o amb l’Administració municipal que dificulta l’exercici legítim dels drets.

Unió Europea
Oficina Europea de Lluita contra el Frau

Investiga el frau al pressupost de la UE, la corrupció i les faltes greus en les institucions europees i elabora la política de lluita contra el frau per a la Comissió Europea.

Comparteix: