Vés al contingut

Política de protecció de dades

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments de dades de caràcter personal efectuats és l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C) amb seu a la Rambla Santa Mònica 10, 3r, 08002 Barcelona.

 • NIF: G/70823406
 • observatori@contralacorrupcio.cat

Tractament de les dades de caràcter personal

L’O3C tracta les dades de caràcter personal d’acord amb el que disposen el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades-RGPDi la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)

Protecció de les dades de caràcter personal

Les dades personals que faciliteu en els formularis de l’O3C i aquells relacionats amb la formació que s’ofereix es tracten de manera confidencial, d’acord amb els requeriments de la legislació esmentada en l’apartat anterior i s’utilitzen únicament per a les gestions derivades de la finalitat per a la qual les heu facilitat i sobre la que s’informa al formulari. Aquestes dades s’incorporen a l’activitat de tractament corresponent, de les quals és responsable l’O3C.

Cessió de les dades de caràcter personal

L’O3C no comunicarà les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada, tret d’aquelles cessions que siguin preceptives en compliment d’una obligació legal.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conserven durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar del tractament, a més dels terminis establerts en les normatives que siguin d’aplicació.

Seguretat de les dades de caràcter personal

L’O3C tracta les dades de caràcter personal amb el grau de protecció que requereix el RGPD i adopta les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries i adequades per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzat a les dades.

Llista de les activitats de tractament

L’O3C porta a terme les activitats de tractament següents:

 • Activitats de formació
 • Persones i entitats associades.
 • Membres de junta i comissions i grups de treball.
 • Recursos humans i prevenció de riscos laborals
 • Comunicacions informatives als signants del Pacte Social contra la corrupció i a la societat en general d’activitats pròpies i d’interès per als objectius de l’associació.
 • Gestió econòmica

Drets d’autodeterminació informativa

Dret d’accés

La persona o entitat interessada té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 • La finalitat del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’interessat.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

La persona interessada té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir un cànon segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, la persona interessada té dret a rebre la informació en el mateix format.

Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica els drets de terceres persones.

Model d’exercici del dret d’accés

Dret de rectificació

Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.

La persona interessada té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

El responsable ha de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Model d’exercici de dret de rectificació

Dret de supressió (o dret a l’oblit)

El RGPD incorpora el dret a l’oblit com un dret vinculat al dret de supressió de les dades.
La persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (dret a l’oblit), quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L’interessat s’oposa al tractament.
 • Les dades s’han tractat il·lícitament.
 • Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s’han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió la resta de responsables que estan tractant aquestes dades.
El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

 • L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació
 • El compliment d’una obligació legal
 • L’existència de finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques
 • La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions

Model d’exercici de dret de supressió

Dret d’oposició

La persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, quan:

 • El tractament es basa en l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal.
 • El responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de la persona interessada o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • El tractament té finalitats estadístiques o de recerca científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Model d’exercici de dret d’oposició

Dret a la limitació del tractament

La persona interessada té dret que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.No s’ha de confondre amb el bloqueig de les dades prevista a la LOPDGDD.
La limitació es pot sol·licitar quan:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però la persona interessada s’oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però la persona interessada s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:

 • Amb el consentiment de la persona interessada
 • Per formular, exercir o defensar reclamacions
 • Per protegir els drets d’una altra persona física o jurídica
 • Per raons d’interès públic importants, de la Unió o de l’Estat membre corresponent

El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Model d’exercici del dret a la limitació del tractament

Dret a la portabilitat de les dades

La persona interessada té dret a rebre les seves dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

 • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

Aquest dret no es pot exercir quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.

Model d’exercici del dret a la portabilitat de les dades

Dret a impugnar decisions individuals automatitzades

La persona interessada té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ella o que l’afecta negativament, tret que la decisió:

 • Sigui necessària per formalitzar o executar un contracte entre la persona interessada i un responsable de tractament.
 • Es basi en el consentiment explícit de la persona interessada.
 • Estigui autoritzada pel dret de la Unió o de l’estat membre corresponent.

L’O3C no pren decisions individuals automatitzades i, per tant, aquest dret no escau.

Com podeu exercir els drets

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat enviant el formulari corresponent a l’adreça electrònica  observatori@contralacorrupcio.cat o a l’adreça postal d’O3C (Rambla Santa Mònica 10, 3r, 08002 Barcelona).

La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil. Si no utilitzeu els models d’exercici de drets que posem a la vostra disposició, caldrà que en la sol·licitud indiqueu de manera clara quin dret o quins drets exerciu.

L’O3C us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d’un mes, que si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar a dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos). En aquest darrer cas, s’informa de l’ampliació del termini dins del primer mes.

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o exercir accions judicials.

Comparteix: